ตัวชี้วัดที่ 9

การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 10

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

โรงเรียนสันกำแพง

172 หมู่ 7 ตำบล สันกำแพง อำเภอสันกำแพง เชียงใหม่ 50130 โทร 053-331-907 อีเมล์ :