ระบบข้อมูลบุคลากรโรงเรียนสันกำแพง

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131011 รหัส Smis 8 หลัก : 50012010 รหัส Obec 6 หลัก : 131011
แสดงข้อมูลสมาชิก

ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การงานอาชีพ
ลำดับที่ รูป ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1 ...
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางอัจฉราพร​ สุนทรนันท ครู ชำนาญการพิเศษ
2 ... ชญานิศ ไชยเดชะ ครู ชำนาญการพิเศษ
3 ... นางศิริยุคล สมสัตย์ ครู ชำนาญการพิเศษ
4 ... รัชนิภา ธาตุอินจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ
5 ... นางสาวรัถยาภรณ์ กุลจันทร์ ครู ชำนาญการ
6 ... สะอาด เงินถา ครู ชำนาญการ
7 ... จตุพงศ์ ต๋าคำ ครู ชำนาญการ
8 ... นายอนุชา เครือกลัด ครู ครูผู้ช่วย
9 ... ว่าที่ร้อยตรีชัชวาลย์ บุญสม ครู -
พัฒนาเว็บไซต์โดย ครูวิชัย สิงห์น้อย กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี itskpcm@skpcm.ac.th
โรงเรียนสันกำแพง 172 หมู่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทร 053-331907 โทรสาร 053-332036
www.skpschool.net