ระบบข้อมูลบุคลากรโรงเรียนสันกำแพง

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131011 รหัส Smis 8 หลัก : 50012010 รหัส Obec 6 หลัก : 131011
แสดงข้อมูลสมาชิก

ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์
ลำดับที่ รูป ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1 ...
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายเกรียงไกร มาตรมูล ครู ชำนาญการพิเศษ
2 ... นายณพลกฤต อุนนท์ ครู ชำนาญการพิเศษ
3 ... นางสาวนันทนา ตุ่นรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ
4 ... นายเสถียร การคนซื่อ ครู ชำนาญการพิเศษ
5 ... สถิต ตาคำ ครู ชำนาญการพิเศษ
6 ... โสพิน​ จันทวงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
7 ... นายกรกรต ภูมมะภูติ ครู ชำนาญการ
8 ... นางสาวสุรีรัตน์ บุญสุข ครู ชำนาญการ
9 ... ชลลัดดา ตะริโย ครู ชำนาญการ
10 ... นางสาววาสนา เก่งการค้า ครู ชำนาญการ
11 ... นายสรณัฐ ใจนันท์ ครู ครูผู้ช่วย
12 ... นางสาวสุภัจชนา แสงแก้ว ครู ครูผู้ช่วย
13 ... ว่าที่ร้อยตรีศุกรศร รุ่งสว่างสาธิต ครู ครูผู้ช่วย
14 ... อภิรักษ์ สีทาน้อย ครู ค.ศ.1
15 ... นางสาวเหมือนฝัน บุญยี่ ครู ค.ศ.1
16 ... นายสันติ กลิ่นขวัญ ครู ค.ศ.1
17 ... เฟื่องฟ้า ยศอ้าย พนักงานราชการ -
พัฒนาเว็บไซต์โดย ครูวิชัย สิงห์น้อย กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี itskpcm@skpcm.ac.th
โรงเรียนสันกำแพง 172 หมู่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทร 053-331907 โทรสาร 053-332036
www.skpschool.net