ระบบข้อมูลบุคลากรโรงเรียนสันกำแพง

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131011 รหัส Smis 8 หลัก : 50012010 รหัส Obec 6 หลัก : 131011
แสดงข้อมูลสมาชิก

ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์
ลำดับที่ รูป ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา วุฒิทางลูกเสือ
1 ...
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
โสพิน​ จันทวงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ - -
2 ... อภิรักษ์ สีทาน้อย ครู ค.ศ.1 ศษ.ม -
3 ... นางสาวรัชนี ชมภูยอด ครู ชำนาญการ - -
4 ... นางบุษยาภรณ์ ขันพล ครู ชำนาญการพิเศษ กศ.บ. R.B.T.C.
5 ... นางสาวเหมือนฝัน บุญยี่ ครู ค.ศ.1 - -
6 ... เฟื่องฟ้า ยศอ้าย พนักงานราชการ - - S.B.T.C.
7 ... นายณพลกฤต อุนนท์ ครู ชำนาญการพิเศษ - -
8 ... นายกรกรต ภูมมะภูติ ครู ชำนาญการ - -
9 ... นางสาวนันทนา ตุ่นรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ - -
10 ... นายสันติ กลิ่นขวัญ ครู ค.ศ.1 - S.S.W.B.
11 ... นายเสถียร การคนซื่อ ครู ชำนาญการพิเศษ - -
12 ... สถิต ตาคำ ครู ชำนาญการพิเศษ กศ.บ. S.S.W.B.
13 ... นายสรณัฐ ใจนันท์ ครู ครูผู้ช่วย ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา) -
14 ... นางสาวสุภัจชนา แสงแก้ว ครู ครูผู้ช่วย - -
15 ... นางสาวสุรีรัตน์ บุญสุข ครู ชำนาญการ - -
16 ... ว่าที่ร้อยตรีศุกรศร รุ่งสว่างสาธิต ครู ครูผู้ช่วย คบ. -
พัฒนาเว็บไซต์โดย ครูวิชัย สิงห์น้อย กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี itskpcm@skpcm.ac.th
โรงเรียนสันกำแพง 172 หมู่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทร 053-331907 โทรสาร 053-332036
www.skpschool.net