ระบบข้อมูลบุคลากรโรงเรียนสันกำแพง

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131011 รหัส Smis 8 หลัก : 50012010 รหัส Obec 6 หลัก : 131011
แสดงข้อมูลสมาชิก

ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ
ลำดับที่ รูป ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1 ...
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวศิริพร หน่อท้าว ครู ชำนาญการ
2 ... นางสาวประกายดาว โทสินธิติ ครู ชำนาญการพิเศษ
3 ... นางสาวนิจสิริ โกศิน ครู ชำนาญการพิเศษ
4 ... พีรญา ถิรธัญญ์ธาดา ครู ชำนาญการพิเศษ
5 ... นางสาวเหมือนฝัน จันทรักษา ครู ชำนาญการ
6 ... สุปรียา เตจ๊ะตา ครู ชำนาญการ
7 ... นางสาวปภาวดี หมื่นเต ครู ชำนาญการ
8 ... นางสาวิตรี ชุนศักดิ์ ครู ชำนาญการ
9 ... นางอัจฉรา ต๋าคำ ครู ชำนาญการ
10 ... ศุภลักษณ์ พรหมรังษีกุล ครู ชำนาญการ
11 ... เสรี แซ่มัว ครู ครูผู้ช่วย
12 ... นายกิตตินันท์ แก้วกก ครู ครูผู้ช่วย
13 ... นายรัฐพล การอง ครู ครูผู้ช่วย
14 ... อนันต์ รักแย้ม ครู ค.ศ.1
15 ... นางสาวฉัตรโสภา จันทร์บุญ ครู ค.ศ.1
16 ... อัครพันธ์ โรจน์พัฒนาวงศ์ ครู ค.ศ.1
17 ... นางสาวพัชรี เรือนมูล ครู ค.ศ.1
18 ... นางสาวศริญญา ต๊ะยศ ครู ค.ศ.1
19 ... นางสาวศิรินภา อินตาศรี ครู ค.ศ.1
20 ... น.ส.พัณนนีย์ กุลกิตติโกวิท ครู ค.ศ.1
21 ... Kevin Barbet ครูอัตราจ้าง -
22 ... Leon Hulse ครูอัตราจ้าง -
23 ... Mrs.Guangying Miao ครูอัตราจ้าง -
24 ... นางสาวอรดี สีลากุล ครู -
25 ... Mr.Zhadrick - ครูอัตราจ้าง -
พัฒนาเว็บไซต์โดย ครูวิชัย สิงห์น้อย กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี itskpcm@skpcm.ac.th
โรงเรียนสันกำแพง 172 หมู่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทร 053-331907 โทรสาร 053-332036
www.skpschool.net