ระบบข้อมูลบุคลากรโรงเรียนสันกำแพง

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131011 รหัส Smis 8 หลัก : 50012010 รหัส Obec 6 หลัก : 131011
แสดงข้อมูลสมาชิก

ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ
ลำดับที่ รูป ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา วุฒิทางลูกเสือ
1 ...
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวเหมือนฝัน จันทรักษา ครู ชำนาญการ กศ.ม. บริหารการศึกษา -
2 ... อนันต์ รักแย้ม ครู ค.ศ.1 - -
3 ... นางสาวฉัตรโสภา จันทร์บุญ ครู ค.ศ.1 ศศ.บ. -
4 ... อัครพันธ์ โรจน์พัฒนาวงศ์ ครู ค.ศ.1 ป.ตรี พธบ. S.S.W.B.
5 ... นางสาวประกายดาว โทสินธิติ ครู ชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. -
6 ... Kevin Barbet ครูอัตราจ้าง - - -
7 ... สุปรียา เตจ๊ะตา ครู ชำนาญการ ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) S.B.T.C.
8 ... Leon Hulse ครูอัตราจ้าง - - -
9 ... Nigel Robinson ครู - - -
10 ... นางสาวนิจสิริ โกศิน ครู ชำนาญการพิเศษ - -
11 ... นางสาวปภาวดี หมื่นเต ครู ชำนาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา S.S.B.T.C.
12 ... นางสาวพัชรี เรือนมูล ครู ค.ศ.1 - -
13 ... นางภัณฑิลา จรรยาวัฒน์ ครู ชำนาญการพิเศษ - -
14 ... นางสาวศริญญา ต๊ะยศ ครู ค.ศ.1 B.A. S.S.B.T.C.
15 ... นางสาวศิรินภา อินตาศรี ครู ค.ศ.1 ศศ.บ -
16 ... นางสาวศิริพร หน่อท้าว ครู ชำนาญการ ศษ.ม. S.S.A.T.C.
17 ... นางสาวิตรี ชุนศักดิ์ ครู ชำนาญการ ศศม. -
18 ... น.ส.พัณนนีย์ กุลกิตติโกวิท ครู ค.ศ.1 - -
19 ... นางอัจฉรา ต๋าคำ ครู ชำนาญการ ศศ.บ. -
20 ... เสรี แซ่มัว ครู ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาภาษาอังกฤษ -
21 ... พีรญา ถิรธัญญ์ธาดา ครู ชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. -
22 ... ศุภลักษณ์ พรหมรังษีกุล ครู ชำนาญการ - -
พัฒนาเว็บไซต์โดย ครูวิชัย สิงห์น้อย กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี itskpcm@skpcm.ac.th
โรงเรียนสันกำแพง 172 หมู่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทร 053-331907 โทรสาร 053-332036
www.skpschool.net