ระบบข้อมูลบุคลากรโรงเรียนสันกำแพง

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131011 รหัส Smis 8 หลัก : 50012010 รหัส Obec 6 หลัก : 131011
แสดงข้อมูลสมาชิก

ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาไทย
ลำดับที่ รูป ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1 ...
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
เกศินี ปุงปี่แก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ
2 ... ศิริพร ลี้รชตาสุวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ
3 ... เครือวัลย์ จักร์แก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ
4 ... นางวาสนา สินพยัคฆ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
5 ... นายวีรวุฒิ นามประเสริฐ ครู ชำนาญการพิเศษ
6 ... นางสาวกนกวรรณ มาโนชญ์นิรันดร์ ครู ชำนาญการ
7 ... ศกุนต์ คุณยศยิ่ง ครู ชำนาญการ
8 ... นางแสงระวี จันทร์ชม ครู ชำนาญการ
9 ... นางสาวธลันหทัย จองสุรียภาส ครู ชำนาญการ
10 ... นางสาวนัทธกานต์ ศรีจันทร์ ครู ครูผู้ช่วย
11 ... นางสาวนันทกานต์ ศรีจันทร์ ครู ครูผู้ช่วย
12 ... นางสาวปิยวรรณ วงค์สงสัย ครู ค.ศ.1
13 ... นางสาวสุวิภา​ สายคำวงค์ ครู ค.ศ.1
14 ... นางสาวอรรพรรณ ทิพนี ครู ค.ศ.1
พัฒนาเว็บไซต์โดย ครูวิชัย สิงห์น้อย กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี itskpcm@skpcm.ac.th
โรงเรียนสันกำแพง 172 หมู่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทร 053-331907 โทรสาร 053-332036
www.skpschool.net