ระบบข้อมูลบุคลากรโรงเรียนสันกำแพง

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131011 รหัส Smis 8 หลัก : 50012010 รหัส Obec 6 หลัก : 131011
แสดงข้อมูลสมาชิก

ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาไทย
ลำดับที่ รูป ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา วุฒิทางลูกเสือ
1 ...
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
เกศินี ปุงปี่แก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. S.S.B.T.C.
2 ... นางสาวกนกวรรณ มาโนชญ์นิรันดร์ ครู ชำนาญการ - -
3 ... นางสาวปิยวรรณ วงค์สงสัย ครู ค.ศ.1 คบ. S.S.W.B.
4 ... ศกุนต์ คุณยศยิ่ง ครู ชำนาญการ ศษ.ม. S.S.B.T.C.
5 ... นางแสงระวี จันทร์ชม ครู ชำนาญการ - S.S.B.T.C.
6 ... ศิริพร ลี้รชตาสุวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ - S.S.B.T.C.
7 ... นางสาวสุวิภา​ สายคำวงค์ ครู ค.ศ.1 - -
8 ... นางสาวธลันหทัย จองสุรียภาส ครู ชำนาญการ ศษ.บ S.S.W.B.
9 ... เครือวัลย์ จักร์แก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน S.S.W.B.
10 ... นางวาสนา สินพยัคฆ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ศษ.ม -
11 ... นายวีรวุฒิ นามประเสริฐ ครู ชำนาญการพิเศษ ศศบ. S.S.W.B.
12 ... นางสาวนันทกานต์ ศรีจันทร์ ครู ครูผู้ช่วย - -
13 ... นางสาวอรรพรรณ ทิพนี ครู ค.ศ.1 - -
พัฒนาเว็บไซต์โดย ครูวิชัย สิงห์น้อย กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี itskpcm@skpcm.ac.th
โรงเรียนสันกำแพง 172 หมู่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทร 053-331907 โทรสาร 053-332036
www.skpschool.net