ระบบข้อมูลบุคลากรโรงเรียนสันกำแพง

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131011 รหัส Smis 8 หลัก : 50012010 รหัส Obec 6 หลัก : 131011
แสดงข้อมูลสมาชิก

ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลำดับที่ รูป ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1 ...
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายจรูญ สมบูรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
2 ... นางเบญจมาศ การคนซื่อ ครู ชำนาญการพิเศษ
3 ... อัจฉริยา สมบัติปัน ครู ชำนาญการพิเศษ
4 ... นางสาวชนกานต์ ผานดอยแดน ครู ชำนาญการพิเศษ
5 ... จุรีย์รัตน์ บุญมาวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
6 ... นางมิ่งขวัญ ตาตะนันทน์ ครู ชำนาญการพิเศษ
7 ... มนสิชา ชะพลพรรค ครู ชำนาญการพิเศษ
8 ... นางสาวสุวิมล สุกันธา ครู ชำนาญการพิเศษ
9 ... นางสาววันเพ็ญ จันทรมณี ครู ชำนาญการพิเศษ
10 ... นางวิจิตรา สุวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ
11 ... นางนุสรา ตาคำ ครู ชำนาญการพิเศษ
12 ... นางสุวภัทร ด้วงแดง ครู ชำนาญการพิเศษ
13 ... นายอนุวัฒน์ กอบธรรม ครู ชำนาญการ
14 ... กิตติ เกตุมณีชัยรัตน์ ครู ชำนาญการ
15 ... ดร.นิดาวรรณ ช้างทอง ครู ชำนาญการ
16 ... นางรัชนีพร ปัญญาฟู ครู ชำนาญการ
17 ... นายวิชัย สิงห์น้อย ครู ชำนาญการ
18 ... ประภาพร ชัยวรรณา ครู ชำนาญการ
19 ... นายปรัชญา ก๋าอิน ครู ชำนาญการ
20 ... นายภานุพงศ์ พูลทาจักร์ ครู ชำนาญการ
21 ... นางสาวเวทิสา ตุ้ยเขียว ครู ครูผู้ช่วย
22 ... ชัญภัสท์ บุญเจือจันทร์ ครู ครูผู้ช่วย
23 ... นางสาวกชามาส จันทร์สกุล ครู ครูผู้ช่วย
24 ... นางสาวอภิญญา ไชยโยกาศ ครู ค.ศ.1
25 ... ณัฐพัชร์ สารตันติดาธรม์ ครู ค.ศ.1
26 ... ปวีณา แสนคำ ครู ค.ศ.1
27 ... นางสาวสกุลรัตน์ ศักดิ์ดี ครู ค.ศ.1
28 ... นางสาวหทัยณันท์ ศิริเขตต์ ครู ค.ศ.1
29 ... นายพงษ์ตะวัน แสงทอง ครู ค.ศ.1
30 ... นางสาวอังคณา สิงห์น้อย ครูอัตราจ้าง -
31 ... สถิรมาศ การคนซื่อ ครูอัตราจ้าง -
32 ... นางสาวนฤมล สุทาโน พนักงานราชการ -
พัฒนาเว็บไซต์โดย ครูวิชัย สิงห์น้อย กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี itskpcm@skpcm.ac.th
โรงเรียนสันกำแพง 172 หมู่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทร 053-331907 โทรสาร 053-332036
www.skpschool.net