ระบบข้อมูลบุคลากรโรงเรียนสันกำแพง

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131011 รหัส Smis 8 หลัก : 50012010 รหัส Obec 6 หลัก : 131011
แสดงข้อมูลสมาชิก

ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลำดับที่ รูป ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา วุฒิทางลูกเสือ
1 ...
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายจรูญ สมบูรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ -ค.บ. S.S.B.T.C.
2 ... นางเบญจมาศ การคนซื่อ ครู ชำนาญการพิเศษ - -
3 ... นายอนุวัฒน์ กอบธรรม ครู ชำนาญการ ศษ.ม. S.S.B.T.C.
4 ... นางสาวอภิญญา ไชยโยกาศ ครู ครูผู้ช่วย ค.บ. -
5 ... อัจฉริยา สมบัติปัน ครู ชำนาญการ - -
6 ... นางสาวอังคณา สิงห์น้อย ครูอัตราจ้าง - ป.ตรี S.S.B.T.C.
7 ... นางสาวชนกานต์ ผานดอยแดน ครู ชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. S.S.W.B.
8 ... สถิรมาศ การคนซื่อ ครูอัตราจ้าง - ค.ม. S.B.T.C.
9 ... จุรีย์รัตน์ บุญมาวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ - S.S.B.T.C.
10 ... กิตติ เกตุมณีชัยรัตน์ ครู ชำนาญการ ศษ.ม S.B.T.C.
11 ... ดร.นิดาวรรณ ช้างทอง ครู ชำนาญการ Doctor of Philosophy (Science and Technology Education) -
12 ... นางมิ่งขวัญ ตาตะนันทน์ ครู ชำนาญการพิเศษ วท.บ. S.S.W.B.
13 ... มนสิชา ชะพลพรรค ครู ชำนาญการพิเศษ วท.ม S.B.T.C.
14 ... นางสาวนฤมล สุทาโน พนักงานราชการ - - -
15 ... นางรัชนีพร ปัญญาฟู ครู ชำนาญการ วท.บ. -
16 ... ณัฐพัชร์ สารตันติดาธรม์ ครู ค.ศ.1 ศศ.ม. S.S.B.T.C.
17 ... นายวิชัย สิงห์น้อย ครู ชำนาญการ ป.ตรี S.A.T.C.
18 ... ปวีณา แสนคำ ครู ค.ศ.1 - -
19 ... ประภาพร ชัยวรรณา ครู ชำนาญการ - S.S.W.B.
20 ... นายปรัชญา ก๋าอิน ครู ชำนาญการ วทบ L.T.
21 ... นางสาวสกุลรัตน์ ศักดิ์ดี ครู ค.ศ.1 ค.บ.(ฟิสิกส์) S.S.B.T.C.
22 ... นางสาวหทัยณันท์ ศิริเขตต์ ครู ค.ศ.1 - -
23 ... นางสาวสุวิมล สุกันธา ครู ชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. S.S.W.B.
24 ... นางสาววันเพ็ญ จันทรมณี ครู ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. S.B.T.C.
25 ... นางสาวเวทิสา ตุ้ยเขียว ครู ครูผู้ช่วย - -
26 ... นางวิจิตรา สุวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ - -
27 ... นางนุสรา ตาคำ ครู ชำนาญการพิเศษ - -
พัฒนาเว็บไซต์โดย ครูวิชัย สิงห์น้อย กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี itskpcm@skpcm.ac.th
โรงเรียนสันกำแพง 172 หมู่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทร 053-331907 โทรสาร 053-332036
www.skpschool.net