ระบบข้อมูลบุคลากรโรงเรียนสันกำแพง

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131011 รหัส Smis 8 หลัก : 50012010 รหัส Obec 6 หลัก : 131011
แสดงข้อมูลสมาชิก

ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ศิลปะ
ลำดับที่ รูป ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1 ...
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวเสาวลักษณ์ ดอนไพรอ้น ครู ชำนาญการพิเศษ
2 ... ว่าที่ร.ต.หญิงอิชยา เก๋ อภัย ครู ชำนาญการพิเศษ
3 ... นายเฉลิม อินทะรังษี ครู ชำนาญการพิเศษ
4 ... ว่าที่ร้อยตรีพีระวัสตร์ เสียงชารี ครู ชำนาญการ
5 ... นายวิสิษฐ์ วงค์กูด ครู ค.ศ.1
6 ... กันต์กนิษฐ์ ณีระพนธ์ ครู ค.ศ.1
7 ... วรินดา ทะยศ พนักงานราชการ -
พัฒนาเว็บไซต์โดย ครูวิชัย สิงห์น้อย กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี itskpcm@skpcm.ac.th
โรงเรียนสันกำแพง 172 หมู่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทร 053-331907 โทรสาร 053-332036
www.skpschool.net