ระบบข้อมูลบุคลากรโรงเรียนสันกำแพง

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131011 รหัส Smis 8 หลัก : 50012010 รหัส Obec 6 หลัก : 131011
แสดงข้อมูลสมาชิก

ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ศิลปะ
ลำดับที่ รูป ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา วุฒิทางลูกเสือ
1 ...
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวเสาวลักษณ์ ดอนไพรอ้น ครู ชำนาญการพิเศษ - -
2 ... ว่าที่ร.ต.หญิงอิชยา เก๋ อภัย ครู ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. R.B.T.C.
3 ... วรินดา ทะยศ พนักงานราชการ - ปริญาตรี -
4 ... ว่าที่ร้อยตรีพีระวัสตร์ เสียงชารี ครู ชำนาญการ ศศ.ม. S.S.W.B.
5 ... นายวิสิษฐ์ วงค์กูด ครู ค.ศ.1 ศษ.บ S.S.B.T.C.
6 ... กันต์กนิษฐ์ ณีระพนธ์ ครู ค.ศ.1 - -
พัฒนาเว็บไซต์โดย ครูวิชัย สิงห์น้อย กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี itskpcm@skpcm.ac.th
โรงเรียนสันกำแพง 172 หมู่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทร 053-331907 โทรสาร 053-332036
www.skpschool.net