ระบบข้อมูลบุคลากรโรงเรียนสันกำแพง

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131011 รหัส Smis 8 หลัก : 50012010 รหัส Obec 6 หลัก : 131011
แสดงข้อมูลสมาชิก

ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลำดับที่ รูป ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1 ...
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายเชิงยุทธ มุลเอก ครู ชำนาญการ
2 ... นางจินดา ช่วยค้ำชู ครู ชำนาญการพิเศษ
3 ... นางสาวมลิลา แก้วฟู ครู ชำนาญการพิเศษ
4 ... นางพวงเพชร ดวงแก้วน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ
5 ... แพรวพรรณ โรจน์วัฒนาชัย ครู ชำนาญการพิเศษ
6 ... สุภาภรณ์ แพเพชร ครู ชำนาญการ
7 ... นางสาวปิยาภรณ์ กันเกตุ ครู ชำนาญการ
8 ... นายธีระยุทธ ไชยชนะ ครู ชำนาญการ
9 ... นางสุพิชฌาย์ วงศ์สวัสดิ์ ครู ชำนาญการ
10 ... นางสาวเขมจิรา พ่อนา ครู ครูผู้ช่วย
11 ... นายดุสิต ตนมิตร ครู ค.ศ.1
12 ... นายพชร ปันมิตร ครู ค.ศ.1
13 ... ตระการ ทนานทอง ครู ค.ศ.1
14 ... นางสาววิชุภรณ์ สมเทา ครู ค.ศ.1
พัฒนาเว็บไซต์โดย ครูวิชัย สิงห์น้อย กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี itskpcm@skpcm.ac.th
โรงเรียนสันกำแพง 172 หมู่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทร 053-331907 โทรสาร 053-332036
www.skpschool.net