ระบบข้อมูลบุคลากรโรงเรียนสันกำแพง

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131011 รหัส Smis 8 หลัก : 50012010 รหัส Obec 6 หลัก : 131011
แสดงข้อมูลสมาชิก

ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลำดับที่ รูป ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา วุฒิทางลูกเสือ
1 ...
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายเชิงยุทธ มุลเอก ครู ชำนาญการ - S.S.W.B.
2 ... นายดุสิต ตนมิตร ครู ค.ศ.1 - -
3 ... นางจินดา ช่วยค้ำชู ครู ชำนาญการพิเศษ - -
4 ... สุภาภรณ์ แพเพชร ครู ชำนาญการ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต -
5 ... นางสาวมลิลา แก้วฟู ครู ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. S.S.W.B.
6 ... นางสาวปิยาภรณ์ กันเกตุ ครู ชำนาญการ วท.ม. -
7 ... นายพชร ปันมิตร ครู ค.ศ.1 คบ. S.S.B.T.C.
8 ... นางพวงเพชร ดวงแก้วน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ คบ. -
9 ... นายธีระยุทธ ไชยชนะ ครู ชำนาญการ - S.S.B.T.C.
10 ... ตระการ ทนานทอง ครู ค.ศ.1 - -
11 ... นางสุพิชฌาย์ วงศ์สวัสดิ์ ครู ชำนาญการ - -
พัฒนาเว็บไซต์โดย ครูวิชัย สิงห์น้อย กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี itskpcm@skpcm.ac.th
โรงเรียนสันกำแพง 172 หมู่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทร 053-331907 โทรสาร 053-332036
www.skpschool.net