ระบบข้อมูลบุคลากรโรงเรียนสันกำแพง

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131011 รหัส Smis 8 หลัก : 50012010 รหัส Obec 6 หลัก : 131011
แสดงข้อมูลสมาชิก

ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สุขศึกษาและพลศึกษา
ลำดับที่ รูป ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1 ...
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
สุรินทร วงค์คำแดง ครู ชำนาญการพิเศษ
2 ... นางสาวรังศรี กำเนิดบุญ ครู ชำนาญการพิเศษ
3 ... ประกาสิทธิ์ อ่างคำ ครู ชำนาญการ
4 ... นายนรินทร์ บุญเรือง ครู ครูผู้ช่วย
5 ... นางชญาภา พาทีเพราะ ครู ค.ศ.1
6 ... นางสาวชมจันทร์ สิงห์ด้วง ครู ค.ศ.1
7 ... นายอดิสรณ์ ปิ่นแก้ว ครู -
8 ... นิติพล คูพัฒน์ ครูอัตราจ้าง -
9 ... นายสิทธิ นาระต๊ะ ครูอัตราจ้าง -
พัฒนาเว็บไซต์โดย ครูวิชัย สิงห์น้อย กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี itskpcm@skpcm.ac.th
โรงเรียนสันกำแพง 172 หมู่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทร 053-331907 โทรสาร 053-332036
www.skpschool.net