ระบบข้อมูลบุคลากรโรงเรียนสันกำแพง

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131011 รหัส Smis 8 หลัก : 50012010 รหัส Obec 6 หลัก : 131011
แสดงข้อมูลสมาชิก

ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ : อื่น ๆ
ลำดับที่ รูป ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา วุฒิทางลูกเสือ
1 ...
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวสุทธิรักษ์ เสมอกัน ครู ชำนาญการพิเศษ - -
2 ... นางสาวอัชฌาฬิณี จีนา ครู ชำนาญการ - S.S.B.T.C.
3 ... นางธาวิณี ใจสุ ครู ครูผู้ช่วย ป.ตรี ศศบ. เอกการแนะแนว -
4 ... ชาญวิทย์ พันธ์ศุภะ ครู ชำนาญการ - -
พัฒนาเว็บไซต์โดย ครูวิชัย สิงห์น้อย กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี itskpcm@skpcm.ac.th
โรงเรียนสันกำแพง 172 หมู่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทร 053-331907 โทรสาร 053-332036
www.skpschool.net