ระบบข้อมูลบุคลากรโรงเรียนสันกำแพง

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131011 รหัส Smis 8 หลัก : 50012010 รหัส Obec 6 หลัก : 131011
แสดงข้อมูลสมาชิก

ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน
ลำดับที่ รูป ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1 ... นายกิติศักดิ์ วัฒนสัตย์ สารวัตรนักเรียน -
2 ... นายณัฐวุฒิ นันตา สารวัตรนักเรียน -
3 ... นายวัลลภ มหาวรรณ์ สารวัตรนักเรียน -
พัฒนาเว็บไซต์โดย ครูวิชัย สิงห์น้อย กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี itskpcm@skpcm.ac.th
โรงเรียนสันกำแพง 172 หมู่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทร 053-331907 โทรสาร 053-332036
www.skpschool.net