ระบบข้อมูลบุคลากรโรงเรียนสันกำแพง

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131011 รหัส Smis 8 หลัก : 50012010 รหัส Obec 6 หลัก : 131011
แสดงข้อมูลสมาชิก

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ลำดับที่ รูป ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1 ... นางสาวกิติญา สังข์คำ เจ้าหน้าที่สำนักงาน -
2 ... นางสาวจีราภรณ์ ลือสัก เจ้าหน้าที่สำนักงาน -
3 ... นางสาวณัฐธิดา เนตร์กระจ่าง เจ้าหน้าที่สำนักงาน -
4 ... นางสาวปฐมพร คำปล้อง เจ้าหน้าที่สำนักงาน -
5 ... นางสาวศุภลักษณ์ ใจวงค์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน -
6 ... นางสาวเตือนใจ สังข์คำ เจ้าหน้าที่สำนักงาน -
7 ... นางสาวเสาวนีย์ กุยวารี เจ้าหน้าที่สำนักงาน -
8 ... นางสาวแสงเดือน ศรีคำ เจ้าหน้าที่สำนักงาน -
9 ... วราภัส​ร์​ มาน้อย เจ้าหน้าที่สำนักงาน -
10 ... วันทนีย์ สาคร เจ้าหน้าที่สำนักงาน -
11 ... ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน -
12 ... ว่าที่ร.ต.หญิงวันวิสาข์ วรรณแดง เจ้าหน้าที่สำนักงาน -
พัฒนาเว็บไซต์โดย ครูวิชัย สิงห์น้อย กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี itskpcm@skpcm.ac.th
โรงเรียนสันกำแพง 172 หมู่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทร 053-331907 โทรสาร 053-332036
www.skpschool.net