ระบบข้อมูลบุคลากรโรงเรียนสันกำแพง

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131011 รหัส Smis 8 หลัก : 50012010 รหัส Obec 6 หลัก : 131011
แสดงข้อมูลสมาชิก

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ลำดับที่ รูป ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา วุฒิทางลูกเสือ
1 ... วราภัส​ร์​ มาน้อย เจ้าหน้าที่สำนักงาน - - -
2 ... วันทนีย์ สาคร เจ้าหน้าที่สำนักงาน - คบ.ดนตรีศึกษา -
3 ... ว่าที่ร.ต.หญิงวันวิสาข์ วรรณแดง เจ้าหน้าที่สำนักงาน - - -
พัฒนาเว็บไซต์โดย ครูวิชัย สิงห์น้อย กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี itskpcm@skpcm.ac.th
โรงเรียนสันกำแพง 172 หมู่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทร 053-331907 โทรสาร 053-332036
www.skpschool.net