ช่องทางการสื่อสาร ออนไลน์กับงานพัสดุ

เพิ่มเพื่อน

คำชี้แจง :: ผู้ชนะ/ได้รับคัดเลือก จัดซื้อจัดจ้าง
ขั้นตอนการดำเนินงาน มีดังนี้
1. พิมพ์ชื่องาน/กิจกรรม
2. แนบรูปภาพประกอบอย่างน้อย 3 รูปภาพ ดังนี้
(ภาพก่อนดำเนินงาน /ภาพระหว่างดำเนินงาน /ภาพภายหลังการดำเนินงาน)เรียงตามลำดับ
3. ภายหลังจากการส่งรายงานการดำเนินงาน รอผลการตรวจรับ 3 วันทำการ