ค่ายวิทยาศาสตร์

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสันกำแพง ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดค่ายวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561

ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม

ค่ายภาษาอังกฤษ

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศที่1ร่วมกับโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย จัดค่ายภาษาอังกฤษที่โรงเรียนสันกำแพง วันเสาร์ที่24 กุมภาพันธ์นี้ 2561

ภาพกิจกรรมโดย : วรพล ไชยวงศ์

ภาพกิจกรรม

ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส เขตภาคเหนือตอนล่าง (โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก)

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

คณะผู้บริหารโรงเรียนสันกำแพง พร้อมคณะครูโรงเรียนสันกำแพง ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส เขตภาคเหนือตอนล่าง (โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก)

ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม

ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม จังหวัดพังงา

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนสันกำแพง ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม จังหวัดพังงา

ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศงานวิชาการบูรณาการ 60


วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ภาพบรรยากาศงานวิชาการบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2560 บูรณาการการศึกษาไทย สู่ Thailand 4.0

ภาพกิจกรรมโดย : วิชัย สิงห์น้อย,วรการ ประพัฒน์สิริ

ภาพกิจกรรม 1

ภาพกิจกรรม 2