สอบคัดเลือก ม.1 61

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

บรรยากาศการสอบเข้าและคัดห้องเรียน เพื่อศึกษาต่อในระดับ ม.1 โรงเรียนสันกำแพงประจำปีการศึกษา 2561

ภาพกิจกรรมโดย : วิชัย สิงห์น้อย

ภาพกิจกรรม

ประเมิน 15 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑

วันที่ 28 มีนาคม 2561 นายวีระ อุสหาะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางศิริกร ปวงคำคงศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ติดตาม 15 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 และติดตามตรวจสอบและกลั่นกรองประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน) โรงเรียนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศ รุ่น “นรินทราทิตย์”

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑

โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและปัจฉิมนิเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 รุ่น “นรินทราทิตย์” ณ หอประชุมโรงเรียนสันกำแพง

ภาพกิจกรรมโดย : วรการ ประพัฒน์สิริ ,ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

กิจกรรมหน้าเสาธง

กิจกรรมหอประชุม

รับมอบประกาศนียบัตร ม.3

รับมอบประกาศนียบัตร ม.6

มอบเกียรติบัตรการรักการอ่าน

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑

ท่านรองวิรัตน์ มาตันบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่ นักเรียนที่ได้รับรางวัลรักการอ่าน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม