รับมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากวงดนตรีร่มแดง

๒๖ พ.ย. ๒๕๖๒ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ รับมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากวงดนตรีร่มแดง จากการเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ” ดาวรุ่งมอดินแดน ” ปี ๒๕๖๒ ในงานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แสดงความยินดีกับนักเรียนวงดนตรี Dissonant Band สังกัดโรงเรียนสันกำแพง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศีกษา ” ราชภัฎเชียงใหม่ กินนม ชมโฟล์คซองต้านภัยยาเสพติด “

๒๖ พ.ย. ๒๕๖๒ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ แสดงความยินดีกับนักเรียนวงดนตรี Dissonant Band สังกัดโรงเรียนสันกำแพง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศีกษา ” ราชภัฎเชียงใหม่ กินนม ชมโฟล์คซองต้านภัยยาเสพติด ”

คณะครูและนักเรียนภาษาฝรั่งเศส รร.สันกำแพง ร่วมพิธีรับมอบประกาศนียบัตร DELF Scolaire 2019

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง ในนามประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสเขตภาคเหนือตอนบน นำคณะครูและนักเรียนภาษาฝรั่งเศสที่ผ่านการสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศสมาตรฐานสากล DELF Scolaire 2019 จำนวน 16 คน เข้าร่วมพิธีรับมอบประกาศนียบัตร DELF Scolaire 2019 จากนางคาโรลีน สมิชต์ ผู้ช่วยและที่ปรึกษาด้านภาษาฝรั่งเศสฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ณ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
ในโอกาสนี้ นายสิทธิชัย ใจมุข นักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนสันกำแพง ได้รับประกาศนียบัตรและของรางวัลจากสำนักทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ในการสอบผ่านการวัดระดับภาษาฝรั่งเศสมาตรฐานสากลได้คะแนนสูงสุดเป็นลำดับที่ 7 ของภาคเหนือตอนบน ในระดับ A1

พิธีเปิดกิจกรรม FCJ DAY 2019 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๒

๒๐ พ.ย. ๒๕๖๒ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ประธานพิธีเปิดกิจกรรม FCJ DAY 2019 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๒ คณะครูบุคลากรของโรงเรียนร่วมกิจกรรม FCJ ซึ่งเป็นกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๒ ประกอบด้วยภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น ที่เน้นการเรียนรู้ทั้งภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของแต่ละภาษาผสมผสานกับศักยภาพของนักเรียนได้อย่างเหมาะสม โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ตลอดระยะเวลาของการจัดกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนสันกำแพง