ข้อมูลโรงเรียนสันกำแพง

ดูสารสนเทศปีการศึกษา 2562

ประวัติโรงเรียนสันกำแพง

               โรงเรียนสันกำแพง เดิมเป็นโรงเรียนมัธยมสายสามัญ สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2494 โดยใช้ห้องเรียนชั่วคราวที่         วัดสันกำแพง (วัดสันเหนือ) ต่อมาได้ย้ายมาตั้งในพื้นที่ที่ติดกับโรงเรียนบ้านสันกำแพงปัจจุบันและได้ก่อสร้างอาคารเรียนถาวรในพื้นที่ 9 ไร่ 84 ตารางวา พื้นที่หมู่ 6  ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่  มีผู้บริหารโรงเรียนคนแรกคือ นายสุเมธ  ชินวัตร รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ เปิดทำการสอนชั้น ม.1–ม.3 โดยมีครูจากโรงเรียนประถมศึกษามาช่วยสอนอีก 3 คน ต่อมากระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้เปิดเป็นทางการให้ชื่อว่า“โรงเรียนสันกำแพง”และได้แต่งตั้งนายเจือ วงศ์ภูธร ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2494
               พ.ศ. 2514 โรงเรียนได้รับงบประมาณซื้อที่ดิน และสร้างอาคารเรียนใหม่ที่อยู่ติดกับสถานีอนามัยสันกำแพง ตั้งอยู่เลขที่ 172 หมู่ 7 ถนนคชสาร ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่                                 
               พ.ศ. 2515 ในสมัยของนายถนอม สังขพิทักษ์  เป็นอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนจึงย้ายมาอยู่ที่พื้นที่ใหม่  ที่จัดซื้อไว้และทำพิธีเปิดอาคารเรียนวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2515
               ปัจจุบันโรงเรียนสันกำแพง  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่   ได้ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2548 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 และปัจจุบันโรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ได้รับการรับรองการประเมินภายนอก รอบสาม เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2555 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  จำนวน 67 ห้องเรียน แบ่งเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน 37  ห้องเรียน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 30 ห้องเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาปัจจุบัน คือ นางสาวสุปราณี  ปัญญานะ

วิสัยทัศน์โรงเรียน(Vision)

“โรงเรียนสันกำแพงสร้างคนดี มีคุณภาพ สู่ความเป็นสากล”

พันธกิจ(Mission)

 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย
 2. ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีศักยภาพและเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
 3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อมกายภาพ สภาพแวดล้อมทางสังคมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างหลากหลายและเต็มศักยภาพ
 4. พัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพสื่อและเทคโนโลยีให้เอื้อต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน
 5. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ
 6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา

เป้าประสงค์ (Corporate Objectives)

               ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  ตระหนักและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความรักและภาคภูมิใจในความเป็นชาติ ท้องถิ่น มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีสุขภาวะทางกายและลักษณะจิตสังคม มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อีกทั้งพัฒนานวัตกรรมใหม่ได้

กลยุทธ์ระดับองค์กร (Strategy)

  1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย
  2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพและเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
  3. พัฒนากระบวนการบริหารและจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
  4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อมกายภาพและทางสังคมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน อย่างหลากหลายและเต็มศักยภาพ
  5. พัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพสื่อและเทคโนโลยีให้เอื้อต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน
  6. ระดมสรรพกำลังและส่งเสริมภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาโรงเรียน

กลยุทธ์ระดับแผนงาน (Program)

 1. พัฒนาการเรียนรู้ผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก
 2. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ค่านิยมที่ดีงามและวัฒนธรรมอันดีของสังคมไทย
 3. ปลูกฝังจิตสำนึกความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ รักษ์ท้องถิ่น มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 4. ปลูกฝังการสร้างสุขภาวะทางกาย การมีสุนทรียภาพและลักษณะจิตสังคมของผู้เรียน
 5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
 6. พัฒนาคุณภาพการบริหารวิชาการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาด้วยระบบประกันคุณภาพ
 7. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ
 8. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 9. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้านตนเองหรือการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ
 10. เพิ่มสมรรถนะและพัฒนาประสิทธิภาพสื่อเทคโนโลยีและการสื่อสารที่ใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้และการจัดการ
 11. เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการมีส่วนร่วมและสนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนของภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา
 1.  

จุดเน้นของโรงเรียนสันกำแพง

               1. ยกระดับระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
               2. ยกระดับจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
               3. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
               4. ส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียนตามศักยภาพ
               5. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
               6. จัดกระบวนการเรียนรู้โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
               7. พัฒนาสิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอ
               8. พัฒนาความเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนและ อัตลักษณ์ของนักเรียน “บุคลิกดี มีสัมมาคารวะ”

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

  1. พัฒนาคุณภาพ จริยธรรมและการมีจิตสาธารณะ
  2. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพตามมาตรฐานสากล
  3. พัฒนาการจัดการเรียนสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
  4. พัฒนาสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและสุนทรีภาพของผู้เรียน
  5. พัฒนาอาคารสถานที่ สาธารณูปโภค ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
  6. พัฒนาระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการ
  7. ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึก รักความเป็นไทย
  8. ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
  9. เสริมสร้างประสิทธิภาพภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา
  10. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ

สีประจำโรงเรียน

เหลือง หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญา ความรัก ความเมตตา

แดง หมายถึง ความสามัคคี ซื่อสัตย์ ความอดทน เสียสละ

อักษรย่อของโรงเรียน

ส.ก.

ปรัชญาโรงเรียน

“คุณธรรม นำความรู้ สู่สากล”

พุทธพจน์ของโรงเรียน

สมคฺคานํ ตโป สุโข หมายถึง ความสามัคคีในหมู่คณะ ย่อมนำประโยชน์สุขมาให้

คติพจน์ประจำโรงเรียน ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้หน้าที่

“ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้หน้าที่”

ปณิธาน

“อนาคตของนักเรียน คือ ภารกิจของเรา”
   (YOUR FUTURE IS OUR MISSION)

อัตลักษณ์

“บุคลิกดี มีสัมมาคารวะ”

เอกลักษณ์

“สภาพแวดล้อมน่าเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม นำวิชาการ”

ค่านิยมองค์กร

SKP Modern (สันกำแพงมีความทันสมัย)

S = Smart ฉลาด

K = Knowledge รอบรู้

P = Performance Exellence มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

M = Morality มีศีลธรรม คุณธรรม

O = Optimist มองโลกในแง่ดี 

D = Discovery เป็นผู้ใฝ่รู้

E = Efficiency เน้นประสิทธิภาพงาน

R = Responsibility มีความรับผิดชอบ

N = Nice มีความเป็นกัลยาณมิตร 

ข้อมูลอาคารสถานที่

อาคารเรียน จำนวน 6 หลัง  อาคารประกอบ จำนวน 5 หลัง ส้วม 2 หลัง สนามฟุตบอล 1 สนาม สนามบาสเก็ตบอล 2 สนาม  สนามเปตอง 1 สนาม

1.อาคารเรียนถาวรแบบ 418 1   หลัง

2.อาคารเรียนถาวรแบบ 418 ก2   หลัง

3.อาคารเรียนถาวรแบบ 318ล/30 1  หลัง

4.อาคารเรียนถาวร(ใหม่)  1  หลัง

5.อาคารหอประชุม 2  หลัง

6.อาคารศูนย์วัฒนธรรม 1  หลัง

7.บ้านพักครู 7   หลัง

8.บ้านพักภารโรง  1   หลัง

9.โรงฝึกงาน  1   หลัง

10.โรงยิมเนเซียม  1   หลัง

11.โรงอาหาร  1   หลัง

12.โรงเก็บพัสดุ 2   หลัง

13.ห้องส้วมนักเรียน 6   หลัง

14.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5   ห้อง

15.ห้องควบคุมเครือข่ายคอมฯ 1   ห้อง

16.ห้องSMART  School 1   ห้อง

17.ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 4   ห้อง

18.ห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ 1   ห้อง

19.ห้องศูนย์การเรียนภาษาฝรั่งเศส 1   ห้อง

20.ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 1   ห้อง

21.ห้องปฏิบัติการภาษาไทย 1   ห้อง

22.ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา 1   ห้อง

23.ห้องมินิเธียเตอร์  1   ห้อง

24.ห้องสมุด  1   ห้อง

25.ห้องมินิเธียเตอร์(ห้องสมุด) 1  ห้อง

26. อาคารนาฏศิลป์  1   หลัง

27.อาคารพลศึกษา  1   หลัง

28.อาคารศิลปะ-ดนตรี  1   หลัง

29.อาคารเกษตร  1   หลัง

30.ห้องโสตทัศนศึกษา 1   ห้อง

31.ห้องศูนย์สื่อเทคโนโลยี 1   ห้อง

32.ห้องธนาคารโรงเรียน 1   ห้อง

33.ห้อง CC Type one 1   ห้อง

34.ห้องมินิเธียเตอร์(อาคาร5) 1   ห้อง