ประวัติสถานศึกษา

โรงเรียนสันกำแพงเดิมเป็นโรงเรียนมัธยมสายสามัญ สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2494 โดยใช้ห้องเรียนชั่วคราวที่ วัดสันกำแพง
(วัดสันเหนือ) ต่อมา เมื่ออาคารเรียนถาวรที่ก่อสร้างในพื้นที่ที่ติดกับโรงเรียนบ้านสันกำแพงปัจจุบัน ในพื้นที่
9 ไร่ 84 ตารางวา ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลสันกำแพง ผู้บริหารโรงเรียนคนแรก คือ นายสุเมธ ชินวัตร รักษาการ
ในตำแหน่งครูใหญ่ เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีครูจากโรงเรียนประถมศึกษามา
ช่วยสอนอีก 3 คน ต่อมากระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้เปิดเป็นทางการให้ชื่อว่า “โรงเรียนสันกำแพง” และ
ได้แต่งตั้ง นายเจือ วงศ์ภูธร ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.
2494
พ.ศ.2514 โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดซื้อที่ดินพร้อมสร้างอาคารเรียนใหม่ ในพื้นที่ติดกับสถานี
อนามัยสันกำแพง ตั้งอยู่เลขที่ 172 หมู่ 7 ถนนคชสาร ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่ 57 ไร่ 3 งาน 68 ตารางวา
พ.ศ. 2515 ในสมัยของนายถนอม สังข์พิทักษ์ เป็นอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนได้ย้ายมาอยู่ที่พื้นที่ใหม่
ที่จัดซื้อไว้ และทำพิธีเปิดอาคารเรียนเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2515
ปัจจุบันโรงเรียนสันกำแพง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน เมื่อวันที่
5 มีนาคม 2548 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 และปัจจุบันโรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากล (World Class Standard School) รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2553

 64 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น