ทำเนียบผู้บริหาร

นายสุเมธ ชินวัตร
17 พ.ค.2494 - 15 มิ.ย.2494
นางคำปัน โภคะกุล
15 มิ.ย.2494 - 2 ก.ย.2494
นายเจือ วงศ์ภูธร
3 ก.ย.2494 - 1 มิ.ย.2508
นายวารี ธัมมิกานนท์
1 มิ.ย.2508 - 5 มิ.ย.2510
นางสาวมณี ปาลกะวงค์ ณ อยุธยา
5 มิ.ย.2510 - 1 ต.ค.2510
นายถนอม สังขพิทักษ์
1 ต.ค.2510 - 30 ก.ย.2518
นายวิรุฬห์ ทุนอินทร์
1 ต.ค.2518 - 30 พ.ค.2527
นายทอง อินทรีย์
3 พ.ค.2527 - 1 พ.ย.2532
นายสุนทร พึ่งพุ่มแก้ว
1 พ.ย.2532 - 4 พ.ย.2537
นายสมรัตน์ ตันยา
4 พ.ย.2537 - 2546
นายบรรจง พลฤทธิ์
8 ต.ค.2546
นายเสรี สุวรรณเพชร
นายวิษณุ ไชยแก้วเมร์
นายวรทัศน์ บุญโคตร
30 ต.ค.2558
นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์
30 พ.ย.2558- 22 เม.ย.2564

ปัจจุบัน

นางสาวสุปราณี ปัญญานะ

 495 total views,  1 views today