รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กิจกรรมของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา และภาคีเครือข่ายของวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 “ละอ่อนแกนนำประชาธิปไตย”

โรงเรียนสันกำแพง ขอแ

Read more

ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปี 2564

โรงเรียนสันกำแพง ขอแ

Read more

โล่ประกาศเกียรติคุณเยาวชนดีเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564

โรงเรียนสันกำแพง ขอแ

Read more

รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทการนำเสนอด้วยวาจาเป็นภาษาไทย สาขาเคมี

โรงเรียนสันกำแพง ขอแ

Read more