โล่รางวัลชนะเลิศ ประเภทองค์กร ในการทำหน้าที่ Staff ชวนคนทำความดี ระดับยอดเยี่ยม

โรงเรียนสันกำแพง ขอแ

Read more

โครงการส่งเสริมการพัฒนา และเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน “คนทันสื่อ”

สภานักเรียนโรงเรียนส

Read more

โล่รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภาและภาคีเครือข่ายของวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 “ละอ่อนแกนนำประชาธิปไตย”

Read more

รางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564

โรงเรียนสันกำแพง ขอแ

Read more

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กิจกรรมของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา และภาคีเครือข่ายของวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 “ละอ่อนแกนนำประชาธิปไตย”

โรงเรียนสันกำแพง ขอแ

Read more

โล่ประกาศเกียรติคุณเยาวชนดีเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564

โรงเรียนสันกำแพง ขอแ

Read more