รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทการนำเสนอด้วยวาจาเป็นภาษาไทย สาขาเคมี

โรงเรียนสันกำแพง ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง ในโอกาสได้รับ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทการนำเสนอด้วยวาจาเป็นภาษาไทย สาขาเคมี ” การศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระจากพืชสมุนไพรพื้นบ้านภาคเหนือ ” ในงานประชุมวิชาการ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 13 วันที่ 6 – 7 กันยายน 2564 ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้จัดทำ : 1. นางสาวชุติกาญจน์ กันทวงศ์
2. นางสาวณัฐธิดา ชัยอาม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ครูที่ปรึกษา : 1. นางสาวเวทิสา ตุ้ยเขียว
2. นายชัญภัสท์ บุญเจือจันทร์
ที่ปรึกษาพิเศษ : ดร.วาสนา ประภาเลิศ

ใส่ความเห็น