รางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564

โรงเรียนสันกำแพง ขอแสดงความยินดี นักเรียนโรงเรียนสันกำแพง ดังนี้

  1. นายชูศักดิ์ สุทธนิล
  2. นายณัฐวัฒน์ แก้วกี
  3. นางสาวนัทพร ก๋ายอด
  4. นางสาวฐิตาพร เรืองงาม
    ในโอกาสเข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 จากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ และชมรมเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่

ใส่ความเห็น