ประชาสัมพันธ์แผนการเรียน สำหรับนักเรียนในปีการศึกษา 2565

          งานรับนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสันกำแพง ประชาสัมพันธ์แผนการเรียน สำหรับนักเรียนในปีการศึกษา 2565
          ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 08-7728-9203 และ 09-4394-1519
#ถ้าทำในสิ่งที่ชอบ จะมีอิสระ ถ้าชอบในสิ่งที่ทำ จะมีความสุข#

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
Science - Mathematics Program

แผนการเรียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
Thai - English Program

แผนการเรียนภาษาไทย - สังคมศึกษา
Thai - Social Program

แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น
Japanese Program

แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส
French Program

แผนการเรียนภาษาจีน
Chinese Program

แผนการเรียนทั่วไป : เกษตรกรรม
Agricultures Program

แผนการเรียนทั่วไป : อุตสาหกรรม
Industrial Technology Program

แผนการเรียนทั่วไป : กีฬา
Sport Program

แผนการเรียนทั่วไป : คหกรรม
Home Economics Program

แผนการเรียนทั่วไป : ศิลปะ
Art and Music Program

แผนการเรียนการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
Modern Trade Business Management Program

ใส่ความเห็น