โรงเรียนสันกำแพง ต้อนรับคณะผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส

วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. นางสาวสุปราณี ปัญญานะ ผู้อำนายการโรงเรียนสันกำแพง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่สอง : ภาษาฝรั่งเศส ดร. สายสวาท จันทร์มีศรี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ศูนย์พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส เขตภาคเหนือตอนบน ศน.พิมพ์สุดา เอี่ยมสกุล และ ศน.นราศักดิ์ ไชยเรือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ อดีตคณะครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนสันกำแพง และคณะครูที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริหารวิชาการ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประกอบด้วย

  1. นางแอฟว์ ลูแบ็ง ที่ปรึกษาฝ่ายวัฒนธรรมและความมั่นคง
  2. นางสาวมาโกชา เฟรอเกอแล็ง ผู้ช่วยที่ปรึกษาฝ่ายความร่วมมือด้านภาษาฝรั่งเศส
  3. นายคริสต็อฟ คุอง ผู้อำนวยการสมาคมฝรั่งเศสเชียงใหม่
    ในโอกาสเยี่ยมคารวะผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้สอนภาษาฝรั่งเศส และร่วมปรึกษาหารือถึงโครงการความร่วมมือด้านการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส การจัดกิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการการจัดการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และประกอบกับโรงเรียนสันกำแพงเป็นหนึ่งในศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสของ 22 ศูนย์ และเป็นศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาหนึ่งในจำนวน 7 แห่ง ในประเทศไทย

ใส่ความเห็น