แจ้งนักเรียนที่สอบโครงการเพชรน้ำหนึ่ง ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564

ประกาศจากกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสันกำแพง แจ้งนักเรียนที่สอบโครงการเพชรน้ำหนึ่ง ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564
การเตรียมพร้อมสำหรับการสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโครงการเพชรน้ำหนึ่ง ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564

 1. มาตรการเฝ้าระวังการระบาด COVID-19
  1.1 สำหรับนักเรียนที่ฉีดวัคซีนแล้ว ให้เตรียมหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนมาในวันสอบ
  1.2 สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนให้เตรียมผลตรวจ ATK มาในวันสอบ
 2. อุปกรณ์การสอบและหลักฐานยืนยันตัวตน
  2.1 ปากกา ยางลบ กบเหลาดินสอ ดินสอ 2 B
  2.2 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้
 3. การแต่งกาย และสถานที่สอบ
  3.1 แต่งกายชุดนักเรียน สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่ในสนามสอบ
  3.2 ห้องสอบ ณ อาคารเรียน 5 นักเรียนที่เข้าสอบพบกัน เวลา 07.45 น.

ใส่ความเห็น