“เยาวสตรีศรีนครเชียงใหม่ ดีเด่น” ประจำปี 2564

โรงเรียนสันกำแพง ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง นางสาวฐิตาพร เรืองงาม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5/2 เลขานุการสภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง ปี 2564 ในโอกาสได้รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ เข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร “เยาวสตรีศรีนครเชียงใหม่ ดีเด่น” ประจำปี 2564 ผู้สืบสานพระราชปณิธาน “แม่ของแผ่นดิน” จาก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในงานศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 3 วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

กรมการพัฒนาชุมชน สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมสตรีศรีนครเชียงใหม่
ครูที่ปรึกษากิจกรรม : ครูธีระยุทธ ไชยชนะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และครูที่ปรึกษาสภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง
เยาวสตรีศรีนครเชียงใหม่ ดีเด่น

ใส่ความเห็น