ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการการสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทโควตาสถานศึกษาเดิม และเพชรน้ำหนึ่ง

ตามที่โรงเรียนสันกำแพง ได้ดำเนินการรับสมัครเรียนเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการเพชรน้ำหนึ่ง และโควตาสถานศึกษาเดิม ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ซึ่งได้ดำเนินการรับสมัครไปแล้วนั้น

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโคโรนา 2019(COVID-19) ได้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนสันกำแพงจึงเปลี่ยนกำหนดการ การสอบ การประกาศผล การรายงานตัวและมอบตัวครั้งที่ 1 ดังนี้

 1. ประเภทโควตาสถานศึกษาเดิม (โครตาปกติ และโควตาเรียนดีเยี่ยม)
  1.1 การประกาศผล จากเดิมวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เป็นวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
  1.2 การรายงานตัวและมอบตัวรอบที่ 1 จากเดิมวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เป็นวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2564
 2. ประเภทโครงการเพชรน้ำหนึ่ง
  2.1 การสอบ จากเดิมวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เป็นวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
  2.2 ประกาศผล จากเดิมวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เป็นวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
  2.3 การรายงานตัวและมอบตัวรอบที่ 1 จากเดิมวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เป็นวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2564

ใส่ความเห็น