“บุคคลต้นแบบแห่งปี 2564” สาขา แม่พิมพ์ดีเด่น ภายใต้โครงการ “สรรเสริญผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน”

โรงเรียนสันกำแพง ขอแสดงความยินดี กับนายธีรยุทธ ไชยชนะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และครูที่ปรึกษาสภานักเรียน โรงเรียนสันกำแพง ในโอกาสเป็นผู้ได้รับการพิจารณาเป็น “บุคคลต้นแบบแห่งปี 2564” สาขา แม่พิมพ์ดีเด่น ภายใต้โครงการ “สรรเสริญผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน” โดย สมาพันธ์องค์กรผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการดำรงต้นแบบประพฤติดี มีศีลธรรม จริยธรรมและคุณธรรม รวมถึงพัฒนาตนสู่การเป็นพลเมืองโลกอย่างมีคุณภาพใน สังคม และประเทศชาติ และธำรงรักษาความดี และเป็นแบบอย่างที่ดีสืบไป

ใส่ความเห็น